Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 60
Năm 2021 : 714
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

báo cáo tự đánh giá

danh mục minh chúng đánh giá ngoài
Phần III. Phụ lục 3
DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
 
S
TT
Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm
phỏng vấn, quan sát
Nơi ban hành
(người thực hiện)
 
Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tiêu chuẩn 1
   Tiêu chí 1
       
1 [H1-1-01-01] - Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng,
- Quyết định bổ nhiệm phó Hiệu trưởng
 
- Số 508/QĐ-CTUBND  ngày 30/1/2008
- Số 724/QĐ-CTUBND  ngày 16/6/2011
- Số 2954/QĐ-CTUBND  ngày 16/8/2016
- Số 628/QĐ-CTUBND  ngày 06/6/2011
- Số 2956/QĐ-CTUBND  ngày 16/8/2016
- Số 2955/QĐ-CTUBND  ngày 16/8/2016
 
 
UBND Huyện
 
UBND Huyện
 
UBND Huyện
 
UBND Huyện
 
UBND Huyện
 
UBND Huyện
 
 
Hộp 1
 
2
 
[H1-1-01-02]
 
Quyết định thành lập Hội đồng trường
- Số 482a/QĐ-PGD
ngày 03/9/2012
- Số 364/QĐ-PGD
ngày 15/10/2014
- Số 377/QĐ-PGDĐT
ngày 28/9/2017
 
Phòng GD&ĐT
 
Hộp 1
3 [H1-1-01-03] Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng  
- Số 04 /QĐ- THCS
ngày01/9/2013
- Số 10/QĐ-THCS
Ngày 01/9/2014
- Số 08 /QĐ-THCS
Ngày 01 /9/2015
- Số: 12/QĐ- THCS
Ngày 30/8/2016
- Số: 12/QĐ- THCS
Ngày 30/8/2017
 
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1( hồ sơ thi đua)
4 [H1-1-01-04] - Quyết định chuẩn y chi bộ và các chức vụ Bí thư, phó Bí thư
 
 
- Số: 02 /QĐ-ĐU
ngày 20/4/2012
- Số 05/QĐ-ĐU ngày
02/4/2015
- Số 36/QĐ-ĐU ngày
12/10/2017
 
Đảng ủy Xã
Sa Lông
 
Hộp 1
5 [H1-1-01-05] - Giấy khen, giấy CN của Đảng bộ xã đánh giá Chi bộ cơ sở vững mạnh - Số 12/QĐ-ĐU ngày
04/3/2014
- Số 14/QĐ-ĐU ngày
28/01/2015
- Số 02/QĐ-ĐU ngày
22/01/2016
- Số 20/QĐ-ĐU ngày
16/01/2017
Đảng ủy Xã
Sa Lông
 
Hộp 1
6 [H1-1-01-06] - Kế hoạch,
- Nghị quyết công đoàn
Từ năm 2013 à 2017 Chủ tịch công đoàn Hộp 1
7 [H1-1-01-07] Quyết định công nhận BCH  chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường - Số 10 /QĐ-ĐTN ngày
10/10/2013
- Số 10 /QĐ-ĐTN ngày
06/10/2014
- Số 08 /QĐ-ĐTN ngày
05/10/2015
- Số 10/QĐ-ĐTN ngày
12/10/2016
 
Ban chấp hành đoàn xã Sa Lông Hộp 1
8 [H1-1-01-08] - Kế hoạch, nghị quyết Đội thiếu niên tiền phong
- Biên bản đại hội Đội Thiếu niên.
Từ năm 2013 à 2017 Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hộp 1
9 [H1-1-01-09] - Quyết định thành lập tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng. - Số 03/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2013
- Số 02/QĐ- THCS
ngày 01/ 9/2014
- Số 04/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2015
- Số 09/QĐ - THCS
ngày 15/ 8/2016
- Số 08/QĐ - THCS
ngày 15/ 8/2017
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1
10 [H1-1-01-10] - Quyết định công nhận tổ trưởng, tổ phó chuyên môn - Số 01/QĐ-BT THCS
ngày 01/ 9/2013
- Số 01/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2014
- Số 06/QĐ- THCS
ngày 01/10/2014
- Số 03/QĐ-THCS
ngày 01/9/2015
- Số 08/QĐ- THCS
ngày 01/9/2016
- Số 07/QĐ- THCS
ngày 15/8/2017
 
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1
11 [H1-1-01-11] - KH tổ Chuyên môn. Từ năm 2013 à 2017 Tổ trưởng các tổ Hộp 1
12 [H1-1-01-12] - Kế hoạch tổ Văn phòng Từ năm 2013à 2017 Tổ trưởng các tổ Hộp 1
   Tiêu chí 2        
13 [H1-1-02-01] Quyết định biên chế lớp theo từng năm. Từ năm 2013 à 2017 - Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1
14 [H1-1-02-02] - Sổ gọi tên và ghi điểm Từ năm 2013 à 2017 Văn phòng Tủ PHT
15 [H1-1-02-03] - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số AQ 127232
cấp ngày 25/9/2009
UBND Tỉnh
Điện Biên
Hộp 1
   Tiêu chí 3        
16 [H1-1-03-01] - Nghị quyết chi bộ Từ năm 2013 à 2017 Thư kí chi bộ Hộp 1
 
17
[H1-1-03-02] - Nghị quyết, biên bản họp của các tổ chức:      
   + Công đoàn. Từ năm 2013 à 2017 Công Đoàn Hộp 1
   + Đoàn Thanh niên Từ năm 2013 à 2016 Đoàn Thanh Niên Hộp 1
   + Đội Thiếu niên Từ năm 2013 à 2017 Đội Thiếu Niên Hộp 1
18 [H1-1-03-03] - Kế hoạch chi bộ Từ năm 2013 à 2017 Bí thư chi bộ Hộp 1
19 [H1-1-03-04] - Nghị quyết hội đồng  trường Từ năm 2013 à 2017 Thư kí HĐ trường Hộp 1
   Tiêu chí 4        
20
 
[H1-1-01-09] - Quyết định thành lập tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng.  
- Số 03/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2013
- Số 02/QĐ- THCS
ngày 01/ 9/2014
- Số 04/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2015
- Số 09/QĐ - THCS
ngày 15/ 8/2016
- Số 08/QĐ - THCS
ngày 15/ 8/2017
 
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1
(T.chuẩn 1
Tc 1, mc 9)
21 [H1-1-01-10] - Quyết định công nhận tổ trưởng, tổ phó chuyên môn - Số 01/QĐ-BT THCS
ngày 01/ 9/2013
- Số 01/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2014
- Số 06/QĐ- THCS
ngày 01/10/2014
- Số 03/QĐ-THCS
ngày 01/9/2015
- Số 08/QĐ- THCS
ngày 01/9/2016
- Số 07/QĐ- THCS
ngày 15/8/2017
 
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1
 (T.chuẩn 1
Tc 1, mc 10)
22 [H1-1-01-11] - Kế hoạch hoạt động tổ Chuyên môn. Từ năm 2013 à 2017 Tổ trưởng các tổ Hộp 1
 (T.chuẩn 1
Tc 1,mc11)
23 [H1-1-01-12] - Kế hoạch hoạt động tổ Văn phòng Từ năm 2013 à 2017 Tổ văn phòng Hộp 1
 (T.chuẩn 1
Tc 1, mc12)
24 [H1-1-04-01] - Nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ Chuyên môn Từ năm 2013 à 2017 Tổ chuyên môn Hộp 1
25 [H1-1-04-02] - Nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ Văn phòng. Từ năm 2013 à 2017 Tổ văn phòng Hộp 1
   Tiêu chí 5        
26 [H1-1-05-01] Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường, trang web có đang tải nội dung chiến lược phát triển của nhà trường Giai đoạn 2016 à 2020
 
Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1, trang web thcssalong.pgdmuongcha.edu.vn
27 [H1-1-05-02] Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và kế hoạch phát triển của Xã   Đảng bộ xã Sa Lông
 
Hộp 1
28 [H1-1-05-03] Kế hoạch điều chỉnh bổ xung chiến lược phát triển của nhà trường   Hiệu trưởng Hộp 1
   Tiêu chí 6        
29 [H1-1-06-01] - Nghị quyết họp cơ quan Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
30 [H1-1-03-01] - Nghị quyết chi bộ Từ năm 2013 à 2017 Thư kí chi bộ ( tiêu chuẩn 1, tiêu chí 3 MC 01)
31 [H1-1-06-02] - Báo cáo giao ban của NT Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
32 [H1-1-06-03] - Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
33 [H1-1-06-04] - Sổ công văn đi, đến Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
34 [H1-1-06-05] - Quy chế hoạt động của nhà trường. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
35 [H1-1-06-06]  Báo cáo sơ kết, tổng kết của công đoàn, ban thanh tra nhân dân có ND đánh giá việc thực hiện quy chế, dân chủ. Từ năm 2013 à 2017  
Chủ tịch công đoàn
Ban thanh tra nhân dân
Hộp 1
   Tiêu chí 7        
36 [H1-1-07-01] - Sổ đăng bộ. Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Tủ PHT
37 [H1-1-07-02] - Sổ ghi đầu bài; lịch báo giảng,  học bạ học sinh. Từ năm 2013 à 2017 GV chủ nhiệm Tủ PHT
38 [H1-1-07-03] - Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Từ năm 2013 à 2017 Văn thư Tủ PHT
39 [H1-1-07-04] - Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
40 [H1-1-07-05] - Hồ sơ thanh tra kiểm tra Từ năm 2013 à 2017 Ban thanh tra
nhân dân
Hộp 1
41 [H1-1-07-06] - Hồ sơ  theo dõi sức khoẻ HS Từ năm 2013 à 2017 Y tế học đường Hộp 1
42 [H1-1-07-07] - Hồ sơ thi đua của nhà trường Từ năm 2013 à 2017 Hội đồng thi đua Hộp 1
43 [H1-1-07-08] - Giáo án của GV Từ năm 2013 à 2017 GV bộ môn Tủ các tố chuyên môn
44 [H1-1-07-09] Sổ chủ nhiệm Từ năm 2013 à 2017 GV chủ nhiệm Tủ các tố chuyên môn
45 [H1-1-07-10] Danh mục hệ thống hồ sơ sổ sách của nhà trường Điều 27: TT số 12/2001/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ GD&ĐT Hộp 1
46 [H1-1-07-11] Kế hoạch năm học của nhà trường Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
47 [H1-1-07-12] Sổ điểm cá nhân Từ năm 2013 à 2017 GV Tủ tổ chuyên môn
48 [H1-1-06-01] - Nghị quyết họp cơ quan Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
49 [H1-1-06-04] - Sổ công văn đi, đến Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
50 [H1-1-07-13] - Sổ đăng ký mượn - trả đồ dùng dạy học Từ năm 2013 à 2017 NV thiết bị Tủ NV thiết bị
51 [H1-1-07-14] - Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
52 [H1-1-07-15] - Hồ sơ kế toán Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
53 [H1-1-01-11] - KH tổ Chuyên môn. Từ năm 2013 à 2017 Tổ trưởng các tổ Hộp 1
54 [H1-1-04-01] - Nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ Chuyên môn Từ năm 2013 à 2017 Tổ chuyên môn Hộp 1
55 [H1-1-06-03] - Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường có đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1 (T.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
56 [H1-1-07-16] Các hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền về thành tích thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua nhà trường Từ năm 2013 à 2017  
 
Phòng truyền thống
   Tiêu chí 8        
57 [H1-1-07-11] - KH năm học của nhà trường Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1(T.chuẩn 1
Tc 7, mc 11)
58 [H1-1-08-01]  KH chỉ đạo chuyên môn của phó hiệu trưởng. Từ năm 2013 à 2017 Phó Hiệu trưởng Hộp 1
59 [H1-1-08-02]  Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp Từ năm 2013 à 2017 GVCN Hộp 1
60 [H1-1-08-03] - KH  của HT có ND tết trung thu, VS nước sạch môi trường, ATGT,  văn nghệ chào mừng ngày 20/11, 26/3, HĐ NGLL. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
61 [H1-1-08-04] - KH phụ đạo, bồi dưỡng
- Giáo án phụ đạo, bồi dưỡng của GV.
Hàng năm Giáo viên bộ môn Tủ các tổ CM
62 [H1-1-08-05] - Hồ sơ quản lý nhân sự
(hồ sơ PMIS)
Phần mềm Máy tính cài PMIS máy tính ( Quý)
   Tiêu chí 9        
63 [H1-1-06-04] - Sổ công văn đi, đến Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
( T chuẩn 1 T chí 6 mc 4)
64 [H1-1-07-14] - Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
65 [H1-1-07-15] - Hồ sơ kế toán Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
66 [H1-1-09-01] - Báo cáo tài chính,                      tài sản. Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
67 [H1-1-09-02] - Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Tủ kế toán
68 [H1-1-09-03] - Báo cáo công khai tài chính hàng năm
- Báo cáo ba công khai
Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Tủ kế toán,
 Hộp 1
 
69 [H1-1-09-04] Quy chế chi tiêu nội bộ Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
 
   Tiêu chí 10        
70 [H1-1-10-01] Kế hoạch của nhà trường về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội; Từ năm 2013 à 2017  Hiệu trưởng Hộp 1
 
71 [H1-1-06-01] - Nghị quyết cơ quan Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
(T.chuẩn 1
Tc 6, mc 1)
72 [H1-1-10-02] Kế hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường Từ năm 2013 à 2017  Hiệu trưởng Hộp 1
 
Tiêu chuẩn 2
   Tiêu chí 1
       
73 [H2-2-01-01] - Sổ bảo hiểm, Văn bằng chứng chỉ của Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng - Số sổ 1297005423 ngày cấp 04/5/2017
- Số sổ 1297006337 ngày cấp 04/5/2017
- Số sổ  1297005262 ngày cấp 04/5/2017
Kế toán Hộp 2
 
74 [H2-2-01-02] - Phiếu đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng hằng năm
- Bằng khen, giấy khen
Từ năm 2013 à 2017 Phòng GD&ĐT Hộp 2
75 [H2-2-01-03] - Chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý GD.  - Trường  trung cấp chính trị tỉnh Điện Biên
- Trường CĐSP Điện Biên
-Trung tâm chính trị
 huyện Mường Chà
Hiệu trưởng Hộp 2
   Tiêu chí 2        
76 [H2-2-02-01] - Quyết định  phân công giảng dạy Từ năm 2013à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 2
77 [H2-2-02-02] Quyết định phân công giáo viên làm công tác Đoàn, Đội Từ năm 2013à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 2
78 [H2-2-02-03] - DS trình độ của GV Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 2
79 [H2-2-02-04] - Văn bằng chứng chỉ đào tạo của Giáo viên Từ năm 2013 à 2017Cơ sở đào tạo Văn phòng Hộp 2
   Tiêu chí 3        
80 [H2-2-03-01] - Danh sách xếp loại chuẩn nghề nghiệpgiáo viên . Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 2
81 [H2-2-03-02] - Danh sách giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi các cấp  hàng năm. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 2
82 [H1-1-06-05] - Quy chế hoạt động của nhà trường. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
83 [H2-2-03-04] Bảng thanh toán lương, chế độ phụ cấp của GV Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ  kế toán
 
   Tiêu chí 4        
84 [H2-2-04-01] Danh sách viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của nhà trường hằng năm  có thông tin về trình độ đào tạo Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 2
85 [H2-2-04-02] Quyết định tuyển dụng,  điều động nhân viên Từ năm 2013 à 2017 UBND huyện, PGD huyện Mường Chà Hộp 2
86 [H2-2-04-03] - Văn bằng chứng chỉ của nhân viên Từ năm 2013 à 2017Các trường chuyên nghiệp   Hộp 2
87 [H2-2-04-04] - Báo cáo sơ kết, tổng kết tổ Văn phòng. Từ năm 2013 à 2017 Tổ trưởng tổ Văn phòng Hộp 2
   Tiêu chí 5     Từ năm 2013 à 2017  
88 [H1-1-02-02] - Sổ gọi tên và ghi điểm Từ năm 2013 à 2017 Văn phòng Tủ PHT ( T chuẩn 1 T chí 2 mc2)
89 [H2-2-05-01] - Nội quy học sinh (theo từng lớp) Theo quy định của trường THCS Trường PTDT BT THCS Sa Lông Trên lớp
90 [H1-1-06-03] - Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm của nhà trường. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng  
(t.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
91 [H1-1-09-02] - Hồ sơ kế toán Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
(t.chuẩn 1
Tc 9, mc 2)
Tiêu chuẩn 3:
   Tiêu chí 1
       
92 [H1-1-02-03] - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số AQ 127232
cấp ngày 25/9/2009do UBND tỉnh Điện Biên cấp ngày 25/9/2009
UBND tỉnh Điện Biên (T.chuẩn 1
tc 2, mc 3)
93 [H3-3-01-01] - Khuôn viên trường   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
94 [H3-3-01-02] - Khu sân chơi, bãi tập của HS     Thực tế
95 [H3-3-01-03] Danh mục các thiết bị luyện tập TDTT Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 3
   Tiêu chí 2        
96 [H3-3-02-01] - Hồ sơ EMIS có mục cơ sở vật chất Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 3
97 [H3-3-02-02] - Hình ảnh  bàn ghế, bảng trong lớp học, phòng học bộ môn   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
98 [H1-1-07-14] - Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
   Tiêu chí 3        
99 [H1-1-09-02] - Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Tủ kế toán
100 [H3-3-03-01] - Danh mục thiết bị y tế. Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ y tế trường Hộp 3
101 [H3-3-03-02] - Danh mục các loại thuốc thiết yếu. Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ y tế trường Hộp 3
102 [H3-3-02-01] - Hồ sơ EMIS có mục cơ sở vật chất Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 3
103 [H3-3-03-03] - Hợp đồng, hóa đơn thanh toán dịch vụ Internet Thanh toán hàng tháng Chi nhánh Viettenl huyện Mường Chà Hộp 3
104 [H1-1-07-14] - Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
   Tiêu chí 4        
105 [H3-3-04-01] - Công trình vệ sinh của CB-GV-NV và HS.   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
106 [H3-3-04-02] - Nhà để xe của CB-GV-NV và HS   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
107 [H3-3-04-03] Khu vực cấp thoát nước   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
108 [H3-3-04-04] Hố rác.   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
   Tiêu chí 5        
109 [H3-3-05-01] - Danh mục tài liệu, sách báo tham khảo. Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ thư viện Hộp 3
110 [H3-3-05-02] - Nội quy thư viện   Cán bộ thư viện Thực tế
111 [H3-3-05-03] - Sổ nhập sách báo tài liệu Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ thư viện Hộp 3
112 [H3-3-05-04] - Sổ theo dõi việc mượn trả sách, báo, tài liệu Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ thư viện Hộp 3
113 [H3-3-05-05] Đường dẫn Website của nhà trường     Thực tế
   Tiêu chí 6        
114 [H3-3-06-01] - Danh mục thiết bị, đồ dùng dạy học. Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ thiết bị Tủ NV thiết bị
115 [H1-1-07-13] - Sổ đăng ký mượn - trả đồ dùng dạy học Từ năm 2013 à 2017 NV thiết bị Tủ NV thiết bị
116 [H3-3-06-02] Biên bản kiểm kê thiết bị hàng năm. Từ năm 2013 à 2017 NV thiết bị Tủ NV thiết bị
Tiêu chuẩn 4:
   Tiêu chí 1
       
117 [H4-4-01-01] Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp và nhà trường;
 
Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
118 [H4-4-01-02]  Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;
 
Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
119 [H4-4-01-03]  Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh;
 
Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
   Tiêu chí 2        
120 [H4-4-02- 01] Văn bản của nhà trường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
121 [H4-4.02-02] Các văn bản ghi nhớ giữa nhà trường với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương Từ năm 2013 à 2017   Hộp 4
122 [H1-1-06-03] Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường có nội dung huy động và sử dụng các nguồn lực tự nguyện. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1(T.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
123 [H4-4-02-03] Biên bản bàn giao Đội viên về sinh hoạt tại địa phương trong hè. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
124 [H4-4-02-04]  Danh sách HS nhận học bổng và các nguồn khác. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
125 [H4-4-02-05] Quyết định khen thưởng học sinh Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1( Hố thi đua)
   Tiêu chí 3        
126 [H4-4-03-01]
 
Tranh ảnh liên quan đến truyền thống của nhà trường   Quan sát thực tế Phòng truyền thống
127 [H4-4-03-02]
 
Hình ảnh V/v chăm sóc gia đình có công với cách mạng     Hộp 4
128 [H4-4-01-03]  Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh;
 
Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDTBT- THCS Sa Lông Hộp 4
Tiêu chuẩn 5
   Tiêu chí 1
       
129 [H1-1-08-01]  KH chỉ đạo chuyên môn của phó hiệu trưởng. Từ năm 2013 à 2017 Phó Hiệu trưởng Hộp 1
(T.chuẩn 1
Tc 8, mc 1
130 [H1-1-07-02]  Sổ ghi đầu bài; lịch báo giảng. Từ năm 2013 à 2017 GV chủ nhiệm Tủ PHT
131 [H1-1-06-01] Nghị quyết họp cơ quan Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
(T.chuẩn 1
Tc 6,  mc 1
   Tiêu chí 2     Từ năm 2013 à 2017  
132 [H1-1-06-03]  BC sơ kết, tổng kết của nhà trường có nội dung đánh giá đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1
(t.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
133 [H1-1-06-03] BC sơ kết, tổng kết của nhà trường có nội dung đánh giá ƯDCNTT. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1
(t.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
134 [H2-2-03-02]  Danh sách giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi các cấp  hàng năm. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 2
( T chuẩn 2 T  chí 3
 mc 2)
   Tiêu chí 3        
135 [H5-5-03-01]  Kế hoạch, hồ sơ công tác phổ cập GD Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó phụ trách công tác phổ cập Hộp 5
136 [H5-5-03-02]  Hồ sơ công nhận chuẩn phổ cập GD THCS. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó phụ trách công tác phổ cập Hộp 5
137 [H1-1-06-01]  Nghị quyết của nhà trường có nội dung đánh giá công tác phổ cập. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1
(t.chuẩn1
Tc 6, mc 1)
   Tiêu chí 4        
138 [H5-5-04-01]  Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó chuyên môn Hộp 5
139 [H5-5-04-02]  Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu của tổ Chuyên môn Từ năm 2013 à 2017 Các tổ trưởng
chuyên môn
Hộp 5
140 [H5-5-04-03]  Báo cáo sơ kết, tổng kết của các tổ Chuyên môn. Từ năm 2013 à 2017 Các tổ chuyên môn Hộp 5
   Tiêu chí 5        
141 [H5-5-05-01]  Tập bài soạn về GD địa phương từng môn học.   Giáo viên bộ môn Tủ các tố chuyên môn
 
142 [H5-5-05-02] Phiếu kiểm tra hồ sơ định kì của GV. Từ năm 2013 à 2017 GV bộ môn Hộp 5( T chuẩn 5 T chí 2 mc3)
143 [H1-1-08-01]  KH chỉ đạo chuyên môn của phó hiệu trưởng. Từ năm 2013 à 2017 Phó Hiệu trưởng Hộp 1( T chuẩn 1 T chí 8 mc1)
   Tiêu chí 6        
144 [H5-5-06-01]  Hình ảnh các hoạt động
VH - VN - TDTT
  Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 5
   Tiêu chí 7        
145 [H5-5-07-01]  Giáo án, biên bản sinh hoạt lớp Từ năm 2013 à 2017 Giáo viên chủ nhiệm Tủ các tổ CM
146 [H1-1-08-02]  Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp có nội dung rèn kỹ năng sống cho học sinh Từ năm 2013 à 2017 GVCN Hộp 1
(T.chuẩn 1
Tc 8, mc 2)
147 [H5-5-07-02]  Hình ảnh  truyền thông kỹ năng sống cho học sinh   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 5
   Tiêu chí 8        
148 [H5-5-08-01]  Kế hoạch,
 Lịch phân công lao động của Ban Lao động
Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 5
149 [H5-5-08-02} Hình ảnh học sinh tham gia chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường     Phòng truyền thống
150 [H5-5-08-03}  Sổ trực tuần Từ năm 2013 à 2017 Tổng phụ trách đội Hộp 5
   Tiêu chí 9        
151 [H3-3-02-01]  Hồ sơ EMIS Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó
chuyên môn
Hộp 3
(t.chuẩn 3
Tc 2, mc 1)
   Tiêu chí 10        
152 [H3-3-02-01]  Hồ sơ EMIS Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó
chuyên môn
Hộp 3
(t.chuẩn 3
Tc 2, mc 1)
153 [H1-1-06-03] BC sơ kết, tổng kết của nhà trường có nội dung không có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1
(t.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
   Tiêu chí 11        
154 [H5-5-11-01]  Giáo án hướng nghiệp Từ năm 2013 à 2017 GV dạy hướng nghiệp Hộp 5
 
155 [H5-5-11-02]  Danh sách học sinh theo học hướng nghiệp Từ năm 2013 à 2017 Giáo viên
dạy hướng nghiệp
Hộp 5
 
   Tiêu chí 12     Từ năm 2013 à 2017  
156 [H3-3-02-01] Hồ sơ EMIS Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó
chuyên môn
Hộp 3
(t.chuẩn 3
Tc 2, mc 1)
157 [H5-5-12-01]  Bằng khen, giấy khen của HS tại phòng HĐ. Từ năm 2013 à 2017   Phòng truyền thống
 
 Phần III. Phụ lục 3
DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
 
S
TT
Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm
phỏng vấn, quan sát
Nơi ban hành
(người thực hiện)
 
Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tiêu chuẩn 1
   Tiêu chí 1
       
1 [H1-1-01-01] - Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng,
- Quyết định bổ nhiệm phó Hiệu trưởng
 
- Số 508/QĐ-CTUBND  ngày 30/1/2008
- Số 724/QĐ-CTUBND  ngày 16/6/2011
- Số 2954/QĐ-CTUBND  ngày 16/8/2016
- Số 628/QĐ-CTUBND  ngày 06/6/2011
- Số 2956/QĐ-CTUBND  ngày 16/8/2016
- Số 2955/QĐ-CTUBND  ngày 16/8/2016
 
 
UBND Huyện
 
UBND Huyện
 
UBND Huyện
 
UBND Huyện
 
UBND Huyện
 
UBND Huyện
 
 
Hộp 1
 
2
 
[H1-1-01-02]
 
Quyết định thành lập Hội đồng trường
- Số 482a/QĐ-PGD
ngày 03/9/2012
- Số 364/QĐ-PGD
ngày 15/10/2014
- Số 377/QĐ-PGDĐT
ngày 28/9/2017
 
Phòng GD&ĐT
 
Hộp 1
3 [H1-1-01-03] Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng  
- Số 04 /QĐ- THCS
ngày01/9/2013
- Số 10/QĐ-THCS
Ngày 01/9/2014
- Số 08 /QĐ-THCS
Ngày 01 /9/2015
- Số: 12/QĐ- THCS
Ngày 30/8/2016
- Số: 12/QĐ- THCS
Ngày 30/8/2017
 
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1( hồ sơ thi đua)
4 [H1-1-01-04] - Quyết định chuẩn y chi bộ và các chức vụ Bí thư, phó Bí thư
 
 
- Số: 02 /QĐ-ĐU
ngày 20/4/2012
- Số 05/QĐ-ĐU ngày
02/4/2015
- Số 36/QĐ-ĐU ngày
12/10/2017
 
Đảng ủy Xã
Sa Lông
 
Hộp 1
5 [H1-1-01-05] - Giấy khen, giấy CN của Đảng bộ xã đánh giá Chi bộ cơ sở vững mạnh - Số 12/QĐ-ĐU ngày
04/3/2014
- Số 14/QĐ-ĐU ngày
28/01/2015
- Số 02/QĐ-ĐU ngày
22/01/2016
- Số 20/QĐ-ĐU ngày
16/01/2017
Đảng ủy Xã
Sa Lông
 
Hộp 1
6 [H1-1-01-06] - Kế hoạch,
- Nghị quyết công đoàn
Từ năm 2013 à 2017 Chủ tịch công đoàn Hộp 1
7 [H1-1-01-07] Quyết định công nhận BCH  chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường - Số 10 /QĐ-ĐTN ngày
10/10/2013
- Số 10 /QĐ-ĐTN ngày
06/10/2014
- Số 08 /QĐ-ĐTN ngày
05/10/2015
- Số 10/QĐ-ĐTN ngày
12/10/2016
 
Ban chấp hành đoàn xã Sa Lông Hộp 1
8 [H1-1-01-08] - Kế hoạch, nghị quyết Đội thiếu niên tiền phong
- Biên bản đại hội Đội Thiếu niên.
Từ năm 2013 à 2017 Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hộp 1
9 [H1-1-01-09] - Quyết định thành lập tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng. - Số 03/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2013
- Số 02/QĐ- THCS
ngày 01/ 9/2014
- Số 04/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2015
- Số 09/QĐ - THCS
ngày 15/ 8/2016
- Số 08/QĐ - THCS
ngày 15/ 8/2017
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1
10 [H1-1-01-10] - Quyết định công nhận tổ trưởng, tổ phó chuyên môn - Số 01/QĐ-BT THCS
ngày 01/ 9/2013
- Số 01/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2014
- Số 06/QĐ- THCS
ngày 01/10/2014
- Số 03/QĐ-THCS
ngày 01/9/2015
- Số 08/QĐ- THCS
ngày 01/9/2016
- Số 07/QĐ- THCS
ngày 15/8/2017
 
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1
11 [H1-1-01-11] - KH tổ Chuyên môn. Từ năm 2013 à 2017 Tổ trưởng các tổ Hộp 1
12 [H1-1-01-12] - Kế hoạch tổ Văn phòng Từ năm 2013à 2017 Tổ trưởng các tổ Hộp 1
   Tiêu chí 2        
13 [H1-1-02-01] Quyết định biên chế lớp theo từng năm. Từ năm 2013 à 2017 - Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1
14 [H1-1-02-02] - Sổ gọi tên và ghi điểm Từ năm 2013 à 2017 Văn phòng Tủ PHT
15 [H1-1-02-03] - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số AQ 127232
cấp ngày 25/9/2009
UBND Tỉnh
Điện Biên
Hộp 1
   Tiêu chí 3        
16 [H1-1-03-01] - Nghị quyết chi bộ Từ năm 2013 à 2017 Thư kí chi bộ Hộp 1
 
17
[H1-1-03-02] - Nghị quyết, biên bản họp của các tổ chức:      
   + Công đoàn. Từ năm 2013 à 2017 Công Đoàn Hộp 1
   + Đoàn Thanh niên Từ năm 2013 à 2016 Đoàn Thanh Niên Hộp 1
   + Đội Thiếu niên Từ năm 2013 à 2017 Đội Thiếu Niên Hộp 1
18 [H1-1-03-03] - Kế hoạch chi bộ Từ năm 2013 à 2017 Bí thư chi bộ Hộp 1
19 [H1-1-03-04] - Nghị quyết hội đồng  trường Từ năm 2013 à 2017 Thư kí HĐ trường Hộp 1
   Tiêu chí 4        
20
 
[H1-1-01-09] - Quyết định thành lập tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng.  
- Số 03/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2013
- Số 02/QĐ- THCS
ngày 01/ 9/2014
- Số 04/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2015
- Số 09/QĐ - THCS
ngày 15/ 8/2016
- Số 08/QĐ - THCS
ngày 15/ 8/2017
 
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1
(T.chuẩn 1
Tc 1, mc 9)
21 [H1-1-01-10] - Quyết định công nhận tổ trưởng, tổ phó chuyên môn - Số 01/QĐ-BT THCS
ngày 01/ 9/2013
- Số 01/QĐ-THCS
ngày 01/ 9/2014
- Số 06/QĐ- THCS
ngày 01/10/2014
- Số 03/QĐ-THCS
ngày 01/9/2015
- Số 08/QĐ- THCS
ngày 01/9/2016
- Số 07/QĐ- THCS
ngày 15/8/2017
 
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
- Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1
 (T.chuẩn 1
Tc 1, mc 10)
22 [H1-1-01-11] - Kế hoạch hoạt động tổ Chuyên môn. Từ năm 2013 à 2017 Tổ trưởng các tổ Hộp 1
 (T.chuẩn 1
Tc 1,mc11)
23 [H1-1-01-12] - Kế hoạch hoạt động tổ Văn phòng Từ năm 2013 à 2017 Tổ văn phòng Hộp 1
 (T.chuẩn 1
Tc 1, mc12)
24 [H1-1-04-01] - Nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ Chuyên môn Từ năm 2013 à 2017 Tổ chuyên môn Hộp 1
25 [H1-1-04-02] - Nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ Văn phòng. Từ năm 2013 à 2017 Tổ văn phòng Hộp 1
   Tiêu chí 5        
26 [H1-1-05-01] Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường, trang web có đang tải nội dung chiến lược phát triển của nhà trường Giai đoạn 2016 à 2020
 
Trường PTDTBT THCS
Sa Lông
 
Hộp 1, trang web thcssalong.pgdmuongcha.edu.vn
27 [H1-1-05-02] Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và kế hoạch phát triển của Xã   Đảng bộ xã Sa Lông
 
Hộp 1
28 [H1-1-05-03] Kế hoạch điều chỉnh bổ xung chiến lược phát triển của nhà trường   Hiệu trưởng Hộp 1
   Tiêu chí 6        
29 [H1-1-06-01] - Nghị quyết họp cơ quan Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
30 [H1-1-03-01] - Nghị quyết chi bộ Từ năm 2013 à 2017 Thư kí chi bộ ( tiêu chuẩn 1, tiêu chí 3 MC 01)
31 [H1-1-06-02] - Báo cáo giao ban của NT Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
32 [H1-1-06-03] - Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
33 [H1-1-06-04] - Sổ công văn đi, đến Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
34 [H1-1-06-05] - Quy chế hoạt động của nhà trường. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
35 [H1-1-06-06]  Báo cáo sơ kết, tổng kết của công đoàn, ban thanh tra nhân dân có ND đánh giá việc thực hiện quy chế, dân chủ. Từ năm 2013 à 2017  
Chủ tịch công đoàn
Ban thanh tra nhân dân
Hộp 1
   Tiêu chí 7        
36 [H1-1-07-01] - Sổ đăng bộ. Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Tủ PHT
37 [H1-1-07-02] - Sổ ghi đầu bài; lịch báo giảng,  học bạ học sinh. Từ năm 2013 à 2017 GV chủ nhiệm Tủ PHT
38 [H1-1-07-03] - Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Từ năm 2013 à 2017 Văn thư Tủ PHT
39 [H1-1-07-04] - Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
40 [H1-1-07-05] - Hồ sơ thanh tra kiểm tra Từ năm 2013 à 2017 Ban thanh tra
nhân dân
Hộp 1
41 [H1-1-07-06] - Hồ sơ  theo dõi sức khoẻ HS Từ năm 2013 à 2017 Y tế học đường Hộp 1
42 [H1-1-07-07] - Hồ sơ thi đua của nhà trường Từ năm 2013 à 2017 Hội đồng thi đua Hộp 1
43 [H1-1-07-08] - Giáo án của GV Từ năm 2013 à 2017 GV bộ môn Tủ các tố chuyên môn
44 [H1-1-07-09] Sổ chủ nhiệm Từ năm 2013 à 2017 GV chủ nhiệm Tủ các tố chuyên môn
45 [H1-1-07-10] Danh mục hệ thống hồ sơ sổ sách của nhà trường Điều 27: TT số 12/2001/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ GD&ĐT Hộp 1
46 [H1-1-07-11] Kế hoạch năm học của nhà trường Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
47 [H1-1-07-12] Sổ điểm cá nhân Từ năm 2013 à 2017 GV Tủ tổ chuyên môn
48 [H1-1-06-01] - Nghị quyết họp cơ quan Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
49 [H1-1-06-04] - Sổ công văn đi, đến Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
50 [H1-1-07-13] - Sổ đăng ký mượn - trả đồ dùng dạy học Từ năm 2013 à 2017 NV thiết bị Tủ NV thiết bị
51 [H1-1-07-14] - Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
52 [H1-1-07-15] - Hồ sơ kế toán Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
53 [H1-1-01-11] - KH tổ Chuyên môn. Từ năm 2013 à 2017 Tổ trưởng các tổ Hộp 1
54 [H1-1-04-01] - Nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ Chuyên môn Từ năm 2013 à 2017 Tổ chuyên môn Hộp 1
55 [H1-1-06-03] - Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường có đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1 (T.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
56 [H1-1-07-16] Các hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền về thành tích thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua nhà trường Từ năm 2013 à 2017  
 
Phòng truyền thống
   Tiêu chí 8        
57 [H1-1-07-11] - KH năm học của nhà trường Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1(T.chuẩn 1
Tc 7, mc 11)
58 [H1-1-08-01]  KH chỉ đạo chuyên môn của phó hiệu trưởng. Từ năm 2013 à 2017 Phó Hiệu trưởng Hộp 1
59 [H1-1-08-02]  Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp Từ năm 2013 à 2017 GVCN Hộp 1
60 [H1-1-08-03] - KH  của HT có ND tết trung thu, VS nước sạch môi trường, ATGT,  văn nghệ chào mừng ngày 20/11, 26/3, HĐ NGLL. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
61 [H1-1-08-04] - KH phụ đạo, bồi dưỡng
- Giáo án phụ đạo, bồi dưỡng của GV.
Hàng năm Giáo viên bộ môn Tủ các tổ CM
62 [H1-1-08-05] - Hồ sơ quản lý nhân sự
(hồ sơ PMIS)
Phần mềm Máy tính cài PMIS máy tính ( Quý)
   Tiêu chí 9        
63 [H1-1-06-04] - Sổ công văn đi, đến Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
( T chuẩn 1 T chí 6 mc 4)
64 [H1-1-07-14] - Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
65 [H1-1-07-15] - Hồ sơ kế toán Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
66 [H1-1-09-01] - Báo cáo tài chính,                      tài sản. Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
67 [H1-1-09-02] - Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Tủ kế toán
68 [H1-1-09-03] - Báo cáo công khai tài chính hàng năm
- Báo cáo ba công khai
Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Tủ kế toán,
 Hộp 1
 
69 [H1-1-09-04] Quy chế chi tiêu nội bộ Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
 
   Tiêu chí 10        
70 [H1-1-10-01] Kế hoạch của nhà trường về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội; Từ năm 2013 à 2017  Hiệu trưởng Hộp 1
 
71 [H1-1-06-01] - Nghị quyết cơ quan Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
(T.chuẩn 1
Tc 6, mc 1)
72 [H1-1-10-02] Kế hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường Từ năm 2013 à 2017  Hiệu trưởng Hộp 1
 
Tiêu chuẩn 2
   Tiêu chí 1
       
73 [H2-2-01-01] - Sổ bảo hiểm, Văn bằng chứng chỉ của Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng - Số sổ 1297005423 ngày cấp 04/5/2017
- Số sổ 1297006337 ngày cấp 04/5/2017
- Số sổ  1297005262 ngày cấp 04/5/2017
Kế toán Hộp 2
 
74 [H2-2-01-02] - Phiếu đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng hằng năm
- Bằng khen, giấy khen
Từ năm 2013 à 2017 Phòng GD&ĐT Hộp 2
75 [H2-2-01-03] - Chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý GD.  - Trường  trung cấp chính trị tỉnh Điện Biên
- Trường CĐSP Điện Biên
-Trung tâm chính trị
 huyện Mường Chà
Hiệu trưởng Hộp 2
   Tiêu chí 2        
76 [H2-2-02-01] - Quyết định  phân công giảng dạy Từ năm 2013à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 2
77 [H2-2-02-02] Quyết định phân công giáo viên làm công tác Đoàn, Đội Từ năm 2013à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 2
78 [H2-2-02-03] - DS trình độ của GV Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 2
79 [H2-2-02-04] - Văn bằng chứng chỉ đào tạo của Giáo viên Từ năm 2013 à 2017Cơ sở đào tạo Văn phòng Hộp 2
   Tiêu chí 3        
80 [H2-2-03-01] - Danh sách xếp loại chuẩn nghề nghiệpgiáo viên . Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 2
81 [H2-2-03-02] - Danh sách giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi các cấp  hàng năm. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 2
82 [H1-1-06-05] - Quy chế hoạt động của nhà trường. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng Hộp 1
83 [H2-2-03-04] Bảng thanh toán lương, chế độ phụ cấp của GV Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ  kế toán
 
   Tiêu chí 4        
84 [H2-2-04-01] Danh sách viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của nhà trường hằng năm  có thông tin về trình độ đào tạo Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 2
85 [H2-2-04-02] Quyết định tuyển dụng,  điều động nhân viên Từ năm 2013 à 2017 UBND huyện, PGD huyện Mường Chà Hộp 2
86 [H2-2-04-03] - Văn bằng chứng chỉ của nhân viên Từ năm 2013 à 2017Các trường chuyên nghiệp   Hộp 2
87 [H2-2-04-04] - Báo cáo sơ kết, tổng kết tổ Văn phòng. Từ năm 2013 à 2017 Tổ trưởng tổ Văn phòng Hộp 2
   Tiêu chí 5     Từ năm 2013 à 2017  
88 [H1-1-02-02] - Sổ gọi tên và ghi điểm Từ năm 2013 à 2017 Văn phòng Tủ PHT ( T chuẩn 1 T chí 2 mc2)
89 [H2-2-05-01] - Nội quy học sinh (theo từng lớp) Theo quy định của trường THCS Trường PTDT BT THCS Sa Lông Trên lớp
90 [H1-1-06-03] - Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm của nhà trường. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu trưởng  
(t.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
91 [H1-1-09-02] - Hồ sơ kế toán Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
(t.chuẩn 1
Tc 9, mc 2)
Tiêu chuẩn 3:
   Tiêu chí 1
       
92 [H1-1-02-03] - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số AQ 127232
cấp ngày 25/9/2009do UBND tỉnh Điện Biên cấp ngày 25/9/2009
UBND tỉnh Điện Biên (T.chuẩn 1
tc 2, mc 3)
93 [H3-3-01-01] - Khuôn viên trường   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
94 [H3-3-01-02] - Khu sân chơi, bãi tập của HS     Thực tế
95 [H3-3-01-03] Danh mục các thiết bị luyện tập TDTT Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 3
   Tiêu chí 2        
96 [H3-3-02-01] - Hồ sơ EMIS có mục cơ sở vật chất Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 3
97 [H3-3-02-02] - Hình ảnh  bàn ghế, bảng trong lớp học, phòng học bộ môn   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
98 [H1-1-07-14] - Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
   Tiêu chí 3        
99 [H1-1-09-02] - Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Tủ kế toán
100 [H3-3-03-01] - Danh mục thiết bị y tế. Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ y tế trường Hộp 3
101 [H3-3-03-02] - Danh mục các loại thuốc thiết yếu. Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ y tế trường Hộp 3
102 [H3-3-02-01] - Hồ sơ EMIS có mục cơ sở vật chất Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 3
103 [H3-3-03-03] - Hợp đồng, hóa đơn thanh toán dịch vụ Internet Thanh toán hàng tháng Chi nhánh Viettenl huyện Mường Chà Hộp 3
104 [H1-1-07-14] - Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục Từ năm 2013 à 2017 Kế toán Tủ kế toán
   Tiêu chí 4        
105 [H3-3-04-01] - Công trình vệ sinh của CB-GV-NV và HS.   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
106 [H3-3-04-02] - Nhà để xe của CB-GV-NV và HS   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
107 [H3-3-04-03] Khu vực cấp thoát nước   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
108 [H3-3-04-04] Hố rác.   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Thực tế
   Tiêu chí 5        
109 [H3-3-05-01] - Danh mục tài liệu, sách báo tham khảo. Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ thư viện Hộp 3
110 [H3-3-05-02] - Nội quy thư viện   Cán bộ thư viện Thực tế
111 [H3-3-05-03] - Sổ nhập sách báo tài liệu Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ thư viện Hộp 3
112 [H3-3-05-04] - Sổ theo dõi việc mượn trả sách, báo, tài liệu Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ thư viện Hộp 3
113 [H3-3-05-05] Đường dẫn Website của nhà trường     Thực tế
   Tiêu chí 6        
114 [H3-3-06-01] - Danh mục thiết bị, đồ dùng dạy học. Từ năm 2013 à 2017 Cán bộ thiết bị Tủ NV thiết bị
115 [H1-1-07-13] - Sổ đăng ký mượn - trả đồ dùng dạy học Từ năm 2013 à 2017 NV thiết bị Tủ NV thiết bị
116 [H3-3-06-02] Biên bản kiểm kê thiết bị hàng năm. Từ năm 2013 à 2017 NV thiết bị Tủ NV thiết bị
Tiêu chuẩn 4:
   Tiêu chí 1
       
117 [H4-4-01-01] Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp và nhà trường;
 
Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
118 [H4-4-01-02]  Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;
 
Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
119 [H4-4-01-03]  Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh;
 
Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
   Tiêu chí 2        
120 [H4-4-02- 01] Văn bản của nhà trường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
121 [H4-4.02-02] Các văn bản ghi nhớ giữa nhà trường với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương Từ năm 2013 à 2017   Hộp 4
122 [H1-1-06-03] Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường có nội dung huy động và sử dụng các nguồn lực tự nguyện. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1(T.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
123 [H4-4-02-03] Biên bản bàn giao Đội viên về sinh hoạt tại địa phương trong hè. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
124 [H4-4-02-04]  Danh sách HS nhận học bổng và các nguồn khác. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 4
125 [H4-4-02-05] Quyết định khen thưởng học sinh Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1( Hố thi đua)
   Tiêu chí 3        
126 [H4-4-03-01]
 
Tranh ảnh liên quan đến truyền thống của nhà trường   Quan sát thực tế Phòng truyền thống
127 [H4-4-03-02]
 
Hình ảnh V/v chăm sóc gia đình có công với cách mạng     Hộp 4
128 [H4-4-01-03]  Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh;
 
Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDTBT- THCS Sa Lông Hộp 4
Tiêu chuẩn 5
   Tiêu chí 1
       
129 [H1-1-08-01]  KH chỉ đạo chuyên môn của phó hiệu trưởng. Từ năm 2013 à 2017 Phó Hiệu trưởng Hộp 1
(T.chuẩn 1
Tc 8, mc 1
130 [H1-1-07-02]  Sổ ghi đầu bài; lịch báo giảng. Từ năm 2013 à 2017 GV chủ nhiệm Tủ PHT
131 [H1-1-06-01] Nghị quyết họp cơ quan Từ năm 2013 à 2017 Thư kí Hộp 1
(T.chuẩn 1
Tc 6,  mc 1
   Tiêu chí 2     Từ năm 2013 à 2017  
132 [H1-1-06-03]  BC sơ kết, tổng kết của nhà trường có nội dung đánh giá đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1
(t.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
133 [H1-1-06-03] BC sơ kết, tổng kết của nhà trường có nội dung đánh giá ƯDCNTT. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1
(t.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
134 [H2-2-03-02]  Danh sách giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi các cấp  hàng năm. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 2
( T chuẩn 2 T  chí 3
 mc 2)
   Tiêu chí 3        
135 [H5-5-03-01]  Kế hoạch, hồ sơ công tác phổ cập GD Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó phụ trách công tác phổ cập Hộp 5
136 [H5-5-03-02]  Hồ sơ công nhận chuẩn phổ cập GD THCS. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó phụ trách công tác phổ cập Hộp 5
137 [H1-1-06-01]  Nghị quyết của nhà trường có nội dung đánh giá công tác phổ cập. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1
(t.chuẩn1
Tc 6, mc 1)
   Tiêu chí 4        
138 [H5-5-04-01]  Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm. Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó chuyên môn Hộp 5
139 [H5-5-04-02]  Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu của tổ Chuyên môn Từ năm 2013 à 2017 Các tổ trưởng
chuyên môn
Hộp 5
140 [H5-5-04-03]  Báo cáo sơ kết, tổng kết của các tổ Chuyên môn. Từ năm 2013 à 2017 Các tổ chuyên môn Hộp 5
   Tiêu chí 5        
141 [H5-5-05-01]  Tập bài soạn về GD địa phương từng môn học.   Giáo viên bộ môn Tủ các tố chuyên môn
 
142 [H5-5-05-02] Phiếu kiểm tra hồ sơ định kì của GV. Từ năm 2013 à 2017 GV bộ môn Hộp 5( T chuẩn 5 T chí 2 mc3)
143 [H1-1-08-01]  KH chỉ đạo chuyên môn của phó hiệu trưởng. Từ năm 2013 à 2017 Phó Hiệu trưởng Hộp 1( T chuẩn 1 T chí 8 mc1)
   Tiêu chí 6        
144 [H5-5-06-01]  Hình ảnh các hoạt động
VH - VN - TDTT
  Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 5
   Tiêu chí 7        
145 [H5-5-07-01]  Giáo án, biên bản sinh hoạt lớp Từ năm 2013 à 2017 Giáo viên chủ nhiệm Tủ các tổ CM
146 [H1-1-08-02]  Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp có nội dung rèn kỹ năng sống cho học sinh Từ năm 2013 à 2017 GVCN Hộp 1
(T.chuẩn 1
Tc 8, mc 2)
147 [H5-5-07-02]  Hình ảnh  truyền thông kỹ năng sống cho học sinh   Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 5
   Tiêu chí 8        
148 [H5-5-08-01]  Kế hoạch,
 Lịch phân công lao động của Ban Lao động
Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 5
149 [H5-5-08-02} Hình ảnh học sinh tham gia chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường     Phòng truyền thống
150 [H5-5-08-03}  Sổ trực tuần Từ năm 2013 à 2017 Tổng phụ trách đội Hộp 5
   Tiêu chí 9        
151 [H3-3-02-01]  Hồ sơ EMIS Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó
chuyên môn
Hộp 3
(t.chuẩn 3
Tc 2, mc 1)
   Tiêu chí 10        
152 [H3-3-02-01]  Hồ sơ EMIS Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó
chuyên môn
Hộp 3
(t.chuẩn 3
Tc 2, mc 1)
153 [H1-1-06-03] BC sơ kết, tổng kết của nhà trường có nội dung không có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ năm 2013 à 2017 Trường PTDT BT THCS Sa Lông Hộp 1
(t.chuẩn 1
Tc 6, mc 3)
   Tiêu chí 11        
154 [H5-5-11-01]  Giáo án hướng nghiệp Từ năm 2013 à 2017 GV dạy hướng nghiệp Hộp 5
 
155 [H5-5-11-02]  Danh sách học sinh theo học hướng nghiệp Từ năm 2013 à 2017 Giáo viên
dạy hướng nghiệp
Hộp 5
 
   Tiêu chí 12     Từ năm 2013 à 2017  
156 [H3-3-02-01] Hồ sơ EMIS Từ năm 2013 à 2017 Hiệu phó
chuyên môn
Hộp 3
(t.chuẩn 3
Tc 2, mc 1)
157 [H5-5-12-01]  Bằng khen, giấy khen của HS tại phòng HĐ. Từ năm 2013 à 2017   Phòng truyền thống
 
 

Tác giả: Trường PTDTBT THCS Sa Lông Trường PTDTBT THCS Sa Lông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Tài liệu mới